រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង

Preyveng Administration
ស្វែងរក

(សាកល្បង) សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីឯកសារសម្រាប់ធ្វើសៀវភៅឆ្លងដែនកម្ពុជា-ថៃ (Border Pass)

អត្ថបទទាក់ទង